Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę Yummybox.pl Mieszko Makówka NIP 5472063909 (zwaną dalej: „Dostawcą”).
2 Klientem Dostawcy może zostać każda osoba pełnoletnia. Zamówienie usługi dla osoby niepełnoletniej może dokonać jedynie jej prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowanej diety.
3 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie sprzedaży gotowych dań. Każde danie jest zapakowane w atmosferze ochronnej w plastikowym pojemniku
4 Osoba składająca zamówienie potwierdza jednocześnie, iż zapoznała się i akceptuje wszystkie postanowienia powyższego regulaminu.

§2 Zamówienie

1 Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
2 Zamówienie gotowych dań odbywa się drogą elektroniczną poprzez złożenie zamówienia na stronie yummybox.pl. Płatność za produkty odbywa się poprzez system szybkich płatności przelewy24
3 Dostawy odbywają się w godzinach od 2 rano do godz 12. Klient wybiera wybrany przez siebie przedział czasowy 2-7 lub 7-12
4 Biuro Do obsługi klienta dostępne jest od godziny 8 do 16 pod numerem 502904569

§3 Płatność

1. Płatność za usługi możliwa jest tylko w postaci płatności tzw szybkim przelewem za pośrednictwem przelewy24

§4 Dostawa

1 Dostawa zamówienia odbywa się w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 2 do 12
2 W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością uniemożliwiającą dostarczenie zamówienia Klientowi, jego przedmiot uznaje się za skutecznie dostarczony.
3 Dostawa jest bezpłatna.
4 Wszelkie zmiany w zamówieniu należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę zamówienia.
5 Zmiany zgłoszone po upływie terminów wskazanych w ust. 6 powyżej nie zostaną zrealizowane.
6 Harmonogramy dostaw na dni świąteczne będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem pocztą elektroniczną na adres podany przy składaniu zamówienia lub drogą telefoniczną.

§5 Zmiany i anulowanie zamówienia

1 Klient uprawniony jest do zmiany zamówienia w części dotyczącej: terminów dostaw, adresu dostawy, rodzaju posiłków.
2 Klient uprawniony jest do anulowania zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę zamówienia.
3 O zamiarze zmiany lub anulowania zamówienia Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę maliowo na adres sklep@yummybox.pl
4 Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
5 W przypadku rezygnacji z zamówienia w czasie jego trwania, Klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo kwoty wykorzystanej na doręczone posiłki

§6 Reklamacje

1 W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji z niniejszym regulaminem lub złożonym zamówieniem, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
2 Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@yummybox.pl
3 Gdy reklamacja została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
Dostawca jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni roboczych. W przypadku uwzględnienie reklamacji Dostawca zobowiązany jest do wymiany zamówienia będącego przedmiotem reklamacji albo wchodzącego w jego skład posiłku/posiłków, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany.
3 W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę, że reklamacja nie jest zasadna, w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu reklamacji z zamówieniem, Dostawca poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych przedstawiając stosowne uzasadnienie.
4 W przypadku nieuwzględnienia reklamacji zgodnie z ust. 4 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta, Dostawca należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków.